Rurowy gruntowy wymiennik ciepła, inaczej GWC rurowy jest dość popularnym i silnie promowanym rodzajem wymiennika gruntowego. Jego konstrukcja powoduje jednak pewne ograniczenia. Chodzi tutaj zarówno o problemy z uzyskaniem wysokiej skuteczności wymiany ciepła, problemy z odprowadzaniem skroplonego kondensatu, jak i obszar potrzebny do zamontowania tego rodzaju wymiennika. Przyjrzyjmy się bliżej temu rodzajowi wymiennika.

GWC RUROWY – BUDOWA

Rurowy gruntowy wymiennik ciepła jest skonstruowany z układu rur, wykonanych zazwyczaj z materiału PVC. W związku z tym GWC rurowy zaliczany jest do wymienników przeponowych. Chodzi o to, że przepływające powietrze nie ma bezpośredniej styczności z gruntem. Jest ono oddzielone ścianą rury, przez co skuteczność wymiany ciepła między powietrzem a gruntem jest umiarkowana.

Odizolowanie powietrza od gruntu powoduje również problemy z odprowadzaniem nadmiernej wilgoci z powietrza. Wiąże się to po pierwsze ze spadkiem skuteczności wymiennika, a po drugie z ryzykiem powstawania zarodników grzybów wewnątrz rurociągu. Zwykle wymusza to stosowanie powłok antybakteryjnych na wewnętrznych ścianach rur. Dyskusyjna pozostaje jednak trwałość niniejszych powłok oraz ich faktyczny wpływ na jakość powietrza. To dlatego, że powietrze ma styczność z powłoką antybakteryjną wyłącznie przy ścianie rury. Wymienniki przeponowe wymagają regularnego czyszczenia wodą pod bardzo wysokim ciśnieniem, co ma niszczący wpływ na warstwę antybakteryjną.

INSTALACJA WYMIENNIKA RUROWEGO

rurowy-gwc-instalacja

GWC rurowy można instalować na dwa sposoby. Pierwszy z nich to pojedyncza rura o dużej średnicy. Natomiast drugi to układ kilku rur o mniejszej średnicy, ułożonych w gruncie równolegle w odstępach ok. 1 m i połączonych ze sobą za pomocą trójników. Należy pamiętać aby bezwzględnie unikać stosowania kolan i odgałęzień o kącie prostym. Ponadto należy także dobierać minimalne przekroje rur i łączników, aby maksymalna prędkość przepływu powietrza była mniejsza niż 4 m/s. Rurę (bądź rury) wymiennika należy poprowadzić ze spadkiem w stronę od czerpni.

rurowy-gwc-schemat

Wykraplanie się wody w rurach w wyniku ochładzania powietrza jest zjawiskiem występującym głównie latem. Jednak konieczne jest zapewnienie jej stałego odprowadzania.
Rury należy układać na głębokości ok. 1,5-2 m aby zapewnić stałe warunki cieplne i zawsze poniżej głębokości przemarzania. Rury układać w gruncie rodzimym, pamiętać o jego dobrym zagęszczeniu i nie stosować piasku do obsypywania rur.

Planując połączyć wymiennik rurowy z centralą, należy użyć kanałów o większych średnicach niż kołnierze centrali. Pozwala to obniżyć opory powietrza i w konsekwencji może wyeliminować konieczność stosowania dodatkowego wentylatora wspomagającego. Stosowane przepustnice powinny zapewniać szczelne zamknięcie.

Z danych doświadczalnych wynika, że temperatura powietrza za wymiennikiem przeponowym rurowym w lutym bardzo często jest niższa niż 0oC, a latem znacznie przekracza 20oC.

GWC PŁYTOWY (BEZPRZEPONOWY) – PORÓWNANIE

Podstawowa różnica względem wymiennika rurowego polega na tym, że płytowy GWC PRO-VENT jest wymiennikiem bezprzeponowym. Znaczy to, że powietrze przepływające przez wymiennik ma bezpośredni kontakt z gruntem.

plytowy-gruntowy-wymiennik-ciepla-budowa

Budowa bezprzeponowa daje dwie podstawowe korzyści, mianowicie znacznie wyższą skuteczność uzysku ciepła/chłodu z gruntu, a także znacznie wyższą jakość powietrza po przejściu przez wymiennik. W porównaniu z wymiennikiem typu rurowego można wyszczególnić jednak jeszcze kilka zalet, które przedstawiono w tabeli.

gwc-rurowy-czy-plytowy-tabela

POZNAJ WIĘCEJ ZALET BEZPRZEPONOWEGO GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA PRO-VENT: TUTAJ